Privacy statement

Privacyverklaring van onze praktijk:
Gomotions
’t Kerkestuk 31
2811 BD Reeuwijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Monique van der Weijden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Het afhandelen van de betaling
  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (maximaal 12x per jaar en er is altijd een uitschrijfmogelijkheid onder aan de nieuwsbrief)
  • Omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan GOmotions.

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden (voor kinderen gerekend vanaf het 18e levensjaar). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van GOmotions hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Uitwisseling gegevens
GOmotions is vanwege haar beroep gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten, zonder toestemming van cliënten, mag delen of aan anderen mag verstrekken.

GOmotions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn een administratiekantoor, een websitebouwer, de belastingdienst. GOmotions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De website van GOmotions gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GOmotions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gomotions.nl.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat Monique van der Weijden hierover graag met u in gesprek.

In de praktijk ligt een print van deze verklaring voor u klaar ter ondertekening, waarmee u aangeeft dat u bovenstaande tekst gelezen en begrepen heeft.

Opgesteld april 2018

Copyright 2016 - GOmotions | Privacyverklaring